دوره مقدماتی آموزش فتوشاپ

295'000 تومان

سطح : مقدماتی

تعداد جلسات : ۳ جلسه

مدت جلسه : ۶ ساعت

زمان هر جلسه : ۲ ساعت

نوع تدریس : خصوصی

شهر : تهران – البرز (کرج) – قزوین

دوره حرفه ای آموزش جامع و کاربردی

970'000 تومان

سطح : حرفه ای

تعداد جلسات : ۷ جلسه

مدت جلسه : ۱۴ ساعت

زمان هر جلسه : ۲ ساعت

نوع تدریس : خصوصی

شهر : تهران – البرز (کرج) – قزوین

دوره مقدماتی آموزش جامع و کاربردی

550'000 تومان

سطح : مقدماتی

تعداد جلسات : ۴ جلسه

مدت جلسه : ۸ ساعت

 زمان هر جلسه : ۲ ساعت

نوع تدریس : خصوصی

شهر : تهران – البرز (کرج) – قزوین

دوره پیشرفته آموزش جامع و کاربردی

1'395'000 تومان

سطح : پیشرفته

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه

مدت جلسه : ۲۰ ساعت

 زمان هر جلسه : ۲ ساعت

نوع تدریس : خصوصی

شهر : تهران – البرز (کرج) – قزوین

دوره حرفه ای آموزش فتوشاپ

595'000 تومان

سطح : حرفه ای

تعداد جلسات : ۶ جلسه

مدت جلسه : ۱۲ ساعت

زمان هر جلسه : ۲ ساعت

نوع تدریس : خصوصی

شهر : تهران – البرز (کرج) – قزوین

دوره پیشرفته آموزش طراحی وب سایت

1'600'000 تومان

سطح : پیشرفته

تعداد جلسات : ۸ جلسه

مدت جلسه : ۱۶ ساعت

 زمان هر جلسه : ۲ ساعت

نوع تدریس : خصوصی

شهر : تهران – البرز (کرج) – قزوین

دوره پیشرفته آموزش فتوشاپ

895'000 تومان

سطح : پیشرفته

تعداد جلسات : ۹ جلسه

مدت جلسه : ۱۸ ساعت

زمان هر جلسه : ۲ ساعت

نوع تدریس : خصوصی

شهر : تهران – البرز (کرج) – قزوین

...
Loading